VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro poskytování služeb společností EIRA s.r.o. při pořádání odborných seminářů a konferencí

Článek 1 –  Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní podmínky poskytování služeb společností Eira s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 132173, se sídlem: Sadová 343, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 179 34 265 (dále jen „VOP“).

Tyto VOP tvoří nedílnou součást smluv o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) uzavíraných mezi společností Eira s.r.o. (dále jen „Společnost“) a třetími osobami (dále jen „Zákazník“) a spolu se Smlouvou představují úplnou dohodu smluvních stran. 

V případě rozporu mezi Smlouvou a ustanoveními těchto VOP mají ustanovení Smlouvy přednost před rozpornými ustanoveními VOP. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že obchodní podmínky Zákazníka se nebudou na smluvní vztahy upravené těmto VOP aplikovat, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak.

 

Článek 2 – Služby

Společnost je pořadatelem odborné konference NUSIM (dále jen „Akce“) a poskytuje Zákazníkům vstup a odborný program na Akci a propagační a reklamní služby v souvislosti s Akcí (dále jen „Služby“).

Rozsah Služeb pro danou Akci je stanoven v v popisu na webu www.nusim.cz a ve Smlouvě.

 

Článek 3 – Vznik Smlouvy

Smlouvou se dle VOP rozumí smlouva, jejímž předmětem má být poskytnutí Služeb ze strany Společnosti Zákazníkovi, zejména vstup a účast na Akci, smlouva o zajištění Akce, smlouva o reklamě či propagaci, smlouva o poskytnutí jiných služeb v souvislosti s Akcí či jiná smlouva sjednaná mezi Společností a Zákazníkem nákupem na webu www.nusim.cz přes prodejní formulář a odsouhlasení těchto VOP, a písemnou formou, a to včetně případných dodatků. (Písemnou formou se pro tyto účely rozumí i forma prostřednictvím e-mailu.)

Smlouva vzniká podpisem Smlouvy mezi smluvními stranami, potvrzením nabídky služeb Společnosti, jejíž součástí jsou tyto VOP, Zákazníkem nebo akceptací Zákazníkovy objednávky ze strany Společnosti, jejíž součástí jsou tyto VOP.

 

Článek 4 – Finanční ujednání

Zákazník se zavazuje zaplatit Společnosti za Služby cenu sjednanou ve Smlouvě, a to na základě vystavené faktury nejpozději k datu splatnosti této faktury.

Společnost není plátcem DPH. 

V případě, že Smlouva obsahuje zálohu na cenu Služeb, zavazuje se ji Zákazník Společnosti zaplatit nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření Smlouvy. V případě prodlení se zaplacením zálohy je Společnost oprávněna od Smlouvy odstoupit.

Veškeré platby Zákazníka Společnosti budou vedeny v měnové jednotce Kč a budou prováděny bezhotovostním bankovním převodem na účet Společnosti uvedený na příslušném daňovém dokladu. Veškeré náklady spojené s úhradou ceny Služeb a případné zálohy, zejména náklady bankovních převodů, jdou k tíži Zákazníka.

 

Článek 5 – Podklady

V případě, že je k plnění Smlouvy nezbytné dodání podkladů od Zákazníka jako logo, prezentace apod. (dále jen „Podklady“), je Zákazník povinen Společnosti tyto Podklady předat ve formě, rozsahu a termínu stanoveném ve Smlouvě. Není-li termín pro předání Podkladů ve Smlouvě stanoven, předá Zákazník Společnosti Podklady do pěti (5) pracovních dnů od uzavření Smlouvy.

Dodáním Podkladů Zákazník prohlašuje a ubezpečuje Společnost, že Podklady nejsou a propagace s jejich pomocí nebude v rozporu s právními předpisy ani nebude porušovat práva třetích osob; Společnost v tomto ohledu Podklady neposuzuje. V případě, že v souvislosti s propagací Zákazníka za použití Podkladů uplatní třetí osoba vůči Společnosti jakýkoli nárok nebo kterýkoli státní či samosprávný orgán učiní v této souvislosti vůči Společnosti jakýkoli úkon, je Zákazník povinen odškodnit Společnost a učinit všechny nezbytné kroky (včetně soudních) k ochraně Společnosti před takovými nároky a úkony.  Na žádost Společnosti poskytne Zákazník Společnosti zálohu přiměřenou povaze a rozsahu uplatněných nároků nebo předmětu řízení.

V případě zjevného rozporu Podkladů s právními předpisy nebo nebudou-li Podklady splňovat podmínky stanovené Smlouvou nebo VOP je Společnost oprávněna Podklady odmítnout a vyzvat Zákazníka k jejich úpravě. Zákazník je v takovém případě povinen upravit Podklady do tří (3) pracovních dnů; poruší-li tuto svou povinnost, je Společnost oprávněna Podklady při propagaci nepoužít nebo od Smlouvy odstoupit.

V případě, že Zákazník požádá o změnu již předaných Podkladů, Společnost takovému požadavku vyhoví, bude-li taková změna časově a technicky možná. V takovém případě je Zákazník, na žádost Společnosti, povinen zaplatit Společnosti náklady odůvodněné touto změnou.

Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, Společnost nabývá vlastnické právo k Podkladům okamžikem jejich převzetí od Zákazníka a je oprávněna je po skončení Akce zničit.

 

Článek 6 – Autorskoprávní ujednání a Zasílání obchodních sdělení

Společnost je oprávněna pořídit na Akci fotografie a zvukové či obrazové záznamy a tyto umístit na své internetové stránky jakož i na své další propagační materiály (tištěné reklamy, prezentační brožury, prezentace v médiích). Za takové užití nenáleží Zákazníkovi žádné plnění. Společnost poskytne Zákazníkovi, na jeho žádost, fotografie a audiovizuální záznamy.

Zákazník souhlasí s tím, že jím poskytnutou emailovou adresu při uzavření či plnění Smlouvy je Společnost oprávněna využít k zasílání obchodních sdělení obsahujících informace o novinkách, pořádaných akcích nebo k nabídce služeb Společnosti nebo třetích stran, a to v souladu s § 7 Zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění ve spojení s § 5 Zákona č. 101/2000 Sb.

Zákazník je oprávněn, v případě, že si nepřeje další zasílání elektronických obchodních sdělení, se z odběru kdykoliv bezplatně odhlásit pomocí odeslání e-mailu s textem “NE”.

 

Článek 7 –  Změna a zánik Smlouvy

Rozšíření nebo změny Služeb nad rámec Smlouvy požadované Zákazníkem se stávají účinnými až jejich písemným odsouhlasením Společností.

V případech, které není Společnost schopna ovlivnit (okolnost nepředvídatelné apod.), je Společnost oprávněna navrhnout Zákazníkovi změnu Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co se o takových okolnostech dozví. V případě, že Zákazník písemně neodsouhlasí navrženou změnu Smlouvy v termínu stanoveném Společností, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od Smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Společnost Zákazníkovi neprodleně zaplacenou zálohu a Zákazník nemá nárok na žádné další náhrady. 

 

Článek 8 – Odpovědnost

Zákazník je povinen oznámit Společnosti vady plnění poskytovaného Společností v průběhu konání Služby tak, aby mohly být Společností odstraněny ještě v jejím průběhu, případně tak, aby mohla být zmírněna vzniklá škoda či jejímu vzniku zabráněno. Nejpozději je však Zákazník oprávněn vadu reklamovat do dvou (2) pracovních dní od ukončení poskytnutí Služby s tím, že v případě reklamace až po skončení Služby bude přihlédnuto k tomu, zda by reklamace v průběhu poskytování Služby zmírnila následky vady či mohla být zcela odstraněna a v závislosti na takovém posouzení mohou být nároky z vad a nároky na náhradu škody sníženy či zamítnuty.  

Společnost neodpovídá za škodu vzniklou v průběhu Akce na majetku Zákazníka, jeho obchodních partnerů, hostů, zaměstnanců jakožto i dalších osob jakýmkoliv způsobem se účastnících Akce s výjimkou případů, kdy je Společnost oproti písemnému potvrzení převzala do úschovy.

 

Článek 9 – Ukončení Smlouvy

Smlouva zaniká jejím řádným splněním, dohodou smluvních stran nebo odstoupením kterékoliv smluvní strany v souladu s těmito VOP a/nebo zákonem.

Není-li stanoveno jinak, Zákazník je dále oprávněn před sjednaným termínem poskytnutí Služby (není-li stanoveno jinak, rozumí se tímto termínem den konání příslušné Akce, resp. první den jejího konání v případě vícedenních Akcí) odstoupit od Smlouvy na základě zaplacení Společnosti níže stanovené výše odstupného:

– při odstoupení od Smlouvy dva (2) týdny a méně před sjednaným termínem poskytnutí služby zaplacením částky rovnající se 100 % sjednané ceny Služby;

– při odstoupení od Smlouvy více než dva (2) týdny před sjednaným termínem poskytnutí Služby zaplacením částky rovnající se 50 % sjednané ceny Služby;

– při odstoupení od Smlouvy více než čtyři (4) týdny před sjednaným termínem poskytnutí Služby zaplacením částky rovnající se 10 % sjednané ceny Služby.

 

Článek 10 – Závazek mlčenlivosti

Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které si navzájem sdělily při uzavírání a následném plnění Smlouvy, jsou důvěrné, ledaže sdělující strana oznámí přijímající straně, že určitá sdělovaná informace není důvěrná nebo je důvěrnost informací prolomena právními předpisy.

 

Článek 11 – Závěrečná ustanovení

Smlouva se řídí právním řádem České republiky.

Není-li ve Smlouvě nebo těchto VOP stanoveno jinak, je Smlouvu možné měnit či rušit pouze písemně.

Není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak a lze-li závazek splnit několika způsoby, má právo určit způsob plnění Společnost.

Zákazník není oprávněn postoupit svou pohledávku za Společností bez jejího písemného souhlasu. Obdobný zákaz platí pro započtení pohledávek jednostranným právním úkonem.

V případě sporů vyplývajících ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni se smluvní strany zavazují přednostně řešit spory smírnou cestou. 

Pokud jakékoliv ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto VOP a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto VOP. Společnost v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.

 

Článek 12  – Platnost a účinnost těchto Všeobecných obchodních podmínek

Smlouva se řídí zněním VOP účinným v den jejího uzavření.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti od 16. ledna 2023.