ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH A DALŠÍCH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

Zde naleznete shrnutí, jakým způsobem společnost Eira s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 132173, se sídlem: Sadová 343, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 179 34 265 pracuje s osobními údaji, včetně hlavních principů ochrany Vašich osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů v souladu s GDPR při organizaci odborné konference NUSIM.

 

Co je to GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky GDPR, General Data Protection Regulation), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je nařízení Evropské unie, jehož cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů. Nařízení vstoupilo v účinnost 25. května 2018.

 

Kdo zpracovává Vaše údaje

Správcem Vašich osobních údajů bude organizátor odborné konference NUSIM, společnost Eira s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 132173, se sídlem: Sadová 343, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 179 34 265. Tyto údaje bude společnost (Správce) zpracovávat dle níže uvedených podmínek. Správce může být kontaktován e-mailem na adrese nusim@nuklearnispolecnost.cz

 

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb při pořádání odborné konference NUSIM (registrace na konferenci, účast na konferenci, sjednání partnerské smlouvy apod.). Jedná se tedy o údaje, které nám sami sdělíte při objednání našich služeb.

V případě Vaší registrace k účasti na konferenci nebo při vzniku smluvního vztahu v souvislosti s jeho pořádáním zasílá Správce svým zákazníkům obchodní sdělení související s nabízenými službami. Správce nevyžaduje souhlas se zasíláním těchto obchodních sdělení, ale umožňuje kdykoli se z odběru těchto informací odhlásit nebo vznést námitku proti takovému zpracování.

 

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme hlavně z těchto důvodů:

– abychom Vám mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem,

– abychom zlepšili kvalitu našich služeb a případně doplnili nové služby, o které projevujete zájem.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem, případně Váš souhlas.

 

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb nebo trvání smluvního vztahu mezi námi a následně po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, tj. do doby promlčení veškerých nároků či ukončení veškerých sporů. Osobní údaje získané na základě Vámi uděleného souhlasu jsou archivovány po dobu 5 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. Vaše fakturační údaje musíme ze zákona schraňovat po dobu 5 let. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:

– poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat);

– splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat provozní a lokalizační údaje na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích);

– zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti našich webů). Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

 

Zabezpečení Vašich osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Náš systém pravidelně kontrolujeme a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení.

 

Odvolání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím e-mailové zprávy “NE”  na adresu: nusim@nuklearnispolecnost.cz . Nikoli vždy odvolání souhlasu znamená povinnost správce osobní údaje zlikvidovat, jelikož odvolání souhlasu se děje k určitému účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány, přičemž správce může osobní údaje zpracovávat pro jiné účely, pro které využije jiný právní důvod zpracování než souhlas subjektu údajů. Jinými slovy, v případě odvolání souhlasu je správce povinen přestat zpracovávat osobní údaje pro účely definované v souhlasu. Pokud souhlas byl jediným právním důvodem zpracování, bude zpravidla následovat i likvidace osobních údajů. Odvolání souhlasu tak nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

– právo svůj souhlas kdykoli odvolat;

– právo osobní údaje opravit či doplnit;

– právo požadovat omezení zpracování;

– právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

– právo požadovat přenesení údajů;

– právo na přístup k osobním údajům;

– právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

– právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech

a další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

 

Jak nás můžete kontaktovat

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte e-mailem na adrese nusim@nuklearnispolecnost.cz.